Інтернет-магазин SushisT
Понеділок - П'ятниця: 09:00-18:00
Субота, Неділя: Вихідний

Доставка по Києву
Понеділок - П'ятниця: 11:00-19:00
Субота, Неділя: Вихідний

Відправка Новою Поштою
Понеділок - П'ятниця
Замовлення оформлені до 13:00  відправляються в той же день,      після - наступного.

Інтернет-магазин продуктів для суші

Договір публічної оферти

ДОГОВІР

публічної оферти

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – “Договір” або “Оферта” у відповідному відмінку) укласти Договір про надання послуг таргетованої реклами, за яким Виконавець з однієї Сторони, та Замовник, який своїми діями на Веб-сайті виявив намір придбати послугу і оплатив вартість послуги (акцептував публічну оферту) з іншої Сторони, в подальшому іменовані разом “Сторони”, врегульовують правові відносини на умовах, викладеній в цій Оферті.

Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, умови цього Договору однакові для всіх.

Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї Оферти є вчинення дій по замовленню товару за допомогою Веб-сайту https://sushist.in.ua/ та здійснення платежу в рахунок оплати замовленої послуги.

Прийняти пропозицію до укладення Договору може будь-яка особа, яка зацікавлена в послугах і володіє достатнім обсягом цивільної дієздатності. У випадку, якщо акцепт здійснює юридична особа, представник Замовника повинен володіти достатнім обсягом повноважень.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ВИКОНАВЕЦЬ - суб’єкт господарювання, Фізична особа-підприємець Паламарчук Юлія Миколаївна (РНОКПП 3018119480 зареєстрований  у ЄДР з  26.03.2021 року № 2000660000000061213) яка здійснює надання Послуг та продаж товару на платній основі.

ЗАМОВНИК - фізична особа, фізична особа-приємець або юридична особа від імені якої діє керівник або інший повноважний представник, яка прийняла акцепт цієї публічної оферти і оплатила вартість послуг Виконавця.

ВЕБ-САЙТ - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаної між собою і структурованої у межах адреси Веб-сайту в мережі Інтернет за посиланням https://sushist.in.ua/   і належить Виконавцеві.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, які виникають безпосередньо між Виконавцем та Замовником, за якими Виконавець за плату зобов'язується надати Замовникові Послуги та здійснити продаж товарів, а Замовник зобов'язується оплатити такі Послуги та прийняти товар, а також дотримуватись інших обов’язків, визначених цією Офертою.

2.2. В розумінні цієї Оферти, Послуги можуть передбачати зокрема:

 • Консультування з питань характеристик та якостей товару, які реалізує Виконавець;
 • Прийняття замовлення Товару чи Послуги від Замовника;
 • Здійснити продаж товару, зазначений Замовником за умови наявності такого товару;
 • За можливості здійснювати доставку замовлення Замовнику Виконавцем;
 1. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

3.1. Акцепт оферти рівносильний укладенню двосторонньої угоди в простій письмовій формі.

3.2. Замовник приймає оферту шляхом вчинення однієї з таких дій:

 • вчиненням дії, що свідчить про прийняття умов цього Договору на сторінці замовлення послуги на Веб-сайті;
 • оплатою на розрахунковий рахунок на підставі отриманих реквізитів від Виконавця, або на підставі виставленого рахунку на оплату або за посиланням, який розміщений на веб-сайті;
 • фактичним отриманням Послуг Виконавця.

3.3. Прийняття умов Договору (акцепт оферти) означає беззастережне прийняття всіх його умов.

3.4. Акцептом оферти Замовник підтверджує факт надання йому всієї необхідної та достатньої інформації для того, щоб прийняти ствердне рішення про укладення Договору.

 1. ОПЛАТА ПОСЛУГ, УМОВИ РОЗРАХУНКУ

4.1. Вартість послуг формується після надходження звернення Замовника до Виконавця із запитом на продаж товару та встановлюється у Рахунку на оплату.

4.2. Розрахунки проводяться у національній валюті - гривні. У випадку, якщо Замовник є податковим резидентом іноземної юрисдикції, валюта платежу для проведення розрахунку за цим Договором може бути змінена, за згодою Сторін.

4.3. Оплата послуг та товару здійснюється Замовником шляхом готівкового або безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.4. Послуги вважаються наданими належним чином, якщо за час їх надання та протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту завершення їх надання від Замовника не надійшло заперечень стосовно якості наданих Послуг у формі Претензії на адресу Виконавця.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Послуги надаються протягом узгодженого періоду часу, який встановлюється, в ході електронної комунікації Сторін.

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

 • перевіряти результат надання Послуг, шляхом запиту інформації про актуальний стан замовлення;
 • отримувати обґрунтування запропонованих Виконавцем товарів та/або послуг, які пропонує Виконавець;
 • вимагати від Виконавця дотримання узгоджених термінів надання Послуг.

Замовник зобов’язаний:

 • прийняти і оплатити належним чином надані Послуги та Товар відповідно до умов Договору;
 • визначити і надати Виконавцю контактні дані уповноваженої особи (співробітника Замовника), яка буде відповідальною за забезпечення взаємодії з Виконавцем;
 • за запитом Виконавця надавати йому необхідну інформацію для надання послуг та здійснення продажу товару;
 • прийняти послуги та товар від Виконавця за умови повної сплати.
 • утримуватись від будь-яких дій, які можуть завдати репутаційної шкоди Виконавцеві.
 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

 • на оплату наданих Послуг та реалізованого товару;
 • самостійно визначати склад персоналу та підрядників, який забезпечує належне надання Послуг;
 • на отримання внесення коригувань (правок) до замовлення, які пропонує уповноважена особа Замовника;
 • припинити надання Послуг, у випадку неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, до моменту повного виконання Замовником своїх зобов'язань. При цьому, у такому випадку до Виконавця не можуть бути застосовані штрафні санкції за недотримання строків надання Послуг та/або продаж товарів;
 • ініціювати розірвання цього Договору, у випадках, визначених цим Договором.
 • змінювати в односторонньому порядку умови Договору без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на Веб-сайті.

Виконавець зобов’язаний:

 • надавати Послуги та здійснити продаж товарів за наявності в обсягах та на умовах, які визначені цією Офертою;
 • у разі виникнення обставин, які можуть викликати затримку в наданні Послуг та/або продаж товарів, завчасно сповістити Замовника про виникнення таких обставин;
 • дотримуватись умов конфіденційності, які встановлені цим Договором.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Публічним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та вимог цього Публічного Договору.

8.3. Виконавець несе відповідальність за якість Послуг, які надаються за цим Договором. Виконавець гарантує дотримання погоджених строків надання Послуг.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо Сторона, для якої склалася неможливість виконання своїх обов'язків, доведе, що дане невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. Такими обставинами може бути: відсутність підключення до мережі Інтернет; неможливість з’єднатись із Замовником та інші.

9.2. При настанні таких обставин, Сторона, на зобов'язання якої впливають такі обставини, повинна повідомити іншу Сторону протягом 1 (одного) календарного дня з моменту настання таких обставин за можливості.

9.3. Сторони погодили, що введення режиму самоізоляції чи інших карантинних заходів, при збереженні можливості доступу до мережі інтернет для Виконавця i Замовника, не є обставиною непереборної сили, проте є обставиною, яка може впливати на строки надання Послуг.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони зобов'язуються докладати всіх зусиль для вирішення спорів шляхом переговорів.

10.2. У разі, якщо будь-яка із Сторін отримала від іншої Сторони Претензію або Скаргу в письмовому вигляді або на електронну пошту, Сторона зобов'язана відповісти на отриману Претензію або Скаргу не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту її отримання

10.3. У разі недосягнення згоди, щодо виконання сторонами умов цього Договору, Сторони мають право звернутися до суду, в порядку, встановленому законодавством України.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Кожна зі Сторін зобов'язується не розголошувати, і вживати заходів для запобігання розголошенню, будь-якої конфіденційної інформації та персональних даних іншої Сторони, які стали відомі у зв'язку з виконанням цього Договору.

11.2. Сторони зобов'язуються не передавати конфіденційну інформацію третім особам (крім випадків погодженого залучення Виконавцем підрядників до надання Послуг та продажу товарів Замовнику), та не розголошувати таку інформацію, без попередньої згоди іншої Сторони.

11.3. Під конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація про Сторону або її діяльність, яка за своїм характером не є загальнодоступною і яка прямо визначена Стороною як така, яка не підлягає розголошенню.

11.4. Сторони не несуть відповідальності в разі передачі інформації державним органам, які мають право її вимагати відповідно до законодавства України

11.5. Замовник дає згоду на збір і обробку його персональних даних з такою метою:

 • для ідентифікації Замовника;
 • для безпосереднього надання послуг та продажу товарів;
 • для відправки товарів та електронної кореспонденції (повідомлення про новини, акції або спеціальні пропозиції);
 • для зберігання інформації в CRM-системі (базі даних клієнтів).

11.6. Виконавець має право на надання доступу до персональних даних Замовника, у випадку залучення підрядників для надання послуг та організації рекламних кампаній. Підрядники можуть отримати доступ до частини персональних даних Замовника.

11.7. Виконавець гарантує, що здійснюватиме всі достатні та розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу до персональної інформації і даних, отриманих від Замовника.

11.8. Згода на зберігання та обробку персональних даних має необмежений термін дії.

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

12.1. Виконавець не несе відповідальності за зниження або зростання ціни протягом тривалого періоду часу. Вартість послуг та товару, що розміщені на сайті https://sushist.in.ua/ є актуальною на момент здійснення замовлення.

12.2. Виконавець не несе відповідальності за претензіями, які пред’являють треті особи з приводу неправомірного використання персональних даних чи іншої інформації, якщо такі персональні дані чи інформація була надана Виконавцеві уповноваженою особою Замовника.

12.3. Сумарний обсяг фінансової відповідальності Виконавця обмежується сумою, сплаченою Замовником в якості оплати за товар.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Замовник гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору, що вказав достовірні дані під час замовлення послуг.

13.2. До цього Договору застосовуються норми та вимоги законодавства України.

13.3. Всі вказані Замовником засоби зв’язку є належним та допустимим засобами для обміну інформацією спрямованої на виконання цього Договору.

13.4. Замовник підтверджує та погоджується, що надання послуги може здійснюватись як українською, так і російською мовами.

13.5. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі, які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходить від сторони договору.

13.6. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює її справжнє волевиявлення і намір укласти, змінити чи розірвати домовленості у відповідності до значення тієї чи іншої дії, визначеної Договором.

100% гарантія якості
100% гарантія якості
Доставка по всій території України
Доставка по всій території України